specialista / specialistka přípravy a realizace investic v odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy

Description of the job offer

Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy, zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

specialista / specialistka přípravy a realizace investic
v odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy (kód 1433)

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek, v platové třídě 11 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve zn. pozdějších předpisů. Termín nástupu dle dohody.

Náplň práce
Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic.
Práce na přípravě a realizaci jednotlivých investic v oblasti inženýrských staveb, zejména ochrany hlavního města před povodněmi.

We require

Předpoklady

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
c) způsobilost k právním úkonům
d) bezúhonnost.

Požadované vzdělání

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Požadované znalosti a dovednosti
• znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
• znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění
• znalost práce na PC (MS Office, Internet)

Osobnostní předpoklady
• komunikační dovednosti
• dobrá vyjadřovací schopnost v písemném i mluveném projevu
• samostatnost, spolehlivost a zodpovědný přístup

Výhodou
• zkušenosti z veřejné správy

Uchazeč/uchazečka podává k výběrovému řízení přihlášku, ve které uvede:
• jméno, příjmení, titul,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
• datum a podpis.

K přihlášce je nutno připojit:
• životopis, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, včetně znalostí týkajících se správního řízení,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie).

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 7. července 2017 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Na obálku prosím uveďte:
„NEOTEVÍRAT - výběrové řízení
specialista / specialistka přípravy a realizace investic/OTV /1433/VR117/17-3“
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
odbor personální
oddělení sekretariátu a výběrových řízení zaměstnanců
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Nabídky prosím nezasílejte elektronickou poštou ani prostřednictvím odpovědního formuláře. Úplné znění oznámení, vzor přihlášky a další informace naleznete na www.praha.eu, O městě – Magistrát HMP – Volná pracovní místa.

We offer

Nabízíme
• stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
• pružnou pracovní dobu
• podporu profesního růstu
• program mentoringu
• 5 týdnů dovolené, dny zdravotního volna
• příspěvek na stravování formou stravenek
• širokou škálu dalších zaměstnaneckých výhod

Job Offer Type

Full-time Job


Date of publishing

před 9 dny


Category:

Administration
Geodesy
Civil Engineering


Location:

Prague and surroundings


Start day

August 2017


Required language skills

Czech

Contact


Contact

Respond to job offer.

Contact company

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy

×

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy

Jungmannova 35/19
111 21, Praha
Česká republika