Odborný referent pro oblast sociálních služeb

Description of the job offer

Místo výkonu práce :Praha
Platové zařazení: platová třída 11 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Datum nástupu: 1. 12. 2017

Charakteristika vykonávané práce:
Samostatné vykonávání agendy zřizovatelských
a zakladatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v sociální oblasti. Zajišťování metodické, poradenské a konzultační činnosti v souvislosti s výkonem zřizovatelské agendy vůči příspěvkovým organizacím, zejména v oblasti majetkové, ekonomické, technické a provozní. Spolupráce s dotčenými odbory na podkladech při správě majetku příspěvkových organizací kraje v sociální oblasti. Vyhodnocování investičních požadavků a potřeb krajem zřizovaných zařízení sociálních služeb. Spolupráce při realizaci projektů kraje a krajských příspěvkových organizací v sociální oblasti. Spolupráce při tvorbě koncepčních a metodických materiálů v dané oblasti.Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

We require

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, zaměření na ekonomické či technické obory výhodou
• znalost legislativy vztahující se k uvedené problematice (zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 255/2012 o kontrole, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
• znalost práce na PC (MS Office)
• znalosti a zkušenosti s činností příspěvkových organizací výhodou
• zkušenost s fungováním a poskytováním sociálních služeb výhodou
• zkušenost s metodickou a kontrolní činností výhodou
• orientace v oblasti veřejných financí výhodou
• zkušenosti s přípravou analytických výstupů a podkladů
• velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
• schopnost týmové spolupráce
• samostatnost, odpovědnost a profesionalita
• ochota učit se novým věcem
• řidičský průkaz výhodou

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště
a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.


K přihlášce uchazeč připojí:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
•ýpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeníchPřihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 10. 11. 2017 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.


Obálku označte slovy „VŘ – odborný referent sociálních služeb“.
Další informace Vám poskytne Mgr. Pavla Karmelitová, tel.: 257 280 286, e-mail: karmelitova@kr-s.cz.

We offer

• výborné pracovní podmínky
• zajímavé osobní ohodnocení
• pružná pracovní doba
• výhodná poloha pracoviště
• zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Job Offer Type

Full-time Job


Date of publishing

November 6, 2017


Category:

Administration
Economy
Human recourses
Services


Location:

Central Region


Start day

December 2017


Required language skills

Czech

Contact


Contact

Taťjana Pokorná
personalista

Respond to job offer.

Contact company

Krajský úřad Středočeského kraje

×

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21, Praha 5
ČR