Právník (Odboru školství, mládeže a sportu)

Description of the job offer

Místo výkonu práce: Praha 5
Platové zařazení: platová třída 12 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Datum nástupu:po ukončení výběrového řízení (příp. dle dohody)

Charakteristika vykonávané práce: řešení právní agendy Odboru školství, mládeže a sportu, spolupráce se všemi útvary odboru, poskytování právní pomoci školám po souhlasu vedoucího odboru, zajišťování metodické činnosti v právní oblasti, zajišťování dozorčí činnosti nad výkonem správních řízení odboru, zastupování odboru v právních úkonech a jednáních, spolupráce na šetření stížností, spolupráce napříč s ostatními odbory krajského úřadu.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění: Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.


Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

K přihlášce uchazeč připojí:
•strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
•výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
•ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních


Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31. 10. 2017 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – právník ŠKS“.

Podrobné informace Vám poskytne Mgr. Radek Coufal, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu, tel.: 257 280 293, e-mail: coufal@kr-s.cz.

We require

•vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nejlépe v oboru právo
•znalost zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dalších souvisejících zákonů
•uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
•3 roky praxe na podobné pozici výhodou
•schopnost samostatné práce i týmové spolupráce
•organizační a komunikační schopnosti
•profesionalita, odpovědnost, spolehlivost, pečlivost
•časová flexibilita

We offer

• výborné pracovní podmínky
• zajímavé osobní ohodnocení
• pružná pracovní doba
• výhodná poloha pracoviště
• zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Job Offer Type

Full-time Job


Date of publishing

October 17, 2017


Category:

Administration
Human recourses
Consulting
Law and Legislature
Services
Top Management
Education


Location:

Prague and surroundings


Start day

November 2017


Required language skills

Czech

Contact


Contact

Respond to job offer.

Contact company

Krajský úřad Středočeského kraje

×

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21, Praha 5
ČR