Specialista - metodik veřejných zakázek

Description of the job offer

Místo výkonu práce: Praha 5
Platové zařazení: platová třída 12 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: zajišťování metodické a konzultační pomoci při zadávání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj nebo jeho příspěvková organizace v souladu s platnou legislativou (kontrola a schvalování materiálů v oblasti veřejných zakázek předkládaných orgánům kraje, spolupráce napříč odbory krajského úřadu při zpracovávání návrhů smluv, spolupráce při tvorbě interních předpisů, příprava zadávacích dokumentací, atd.)


Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění: Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.


Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.


K přihlášce uchazeč připojí:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení
o absolvovaných kurzech a školeních


Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 2. 11. 2017 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – specialista veřejných zakázek“.

Podrobné informace Vám poskytne Mgr. Vladimír Černý, vedoucí Odboru legislativně právního, tel.: 257 280 178, e-mail: cernyv@kr-s.cz. nebo Mgr. Petr Kohout, vedoucí oddělení právního, tel.: 257 280 460, e-mail: kohout@kr-s.cz.
Další informace na www.kr-stredocesky.cz, volná pracovní místa

We require

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• znalost problematiky veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů a dalších zákonů (např. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., krajské zřízení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
• znalost problematiky veřejné správy, praxe ve veřejné správě výhodou
• praxe v oblasti veřejných zakázek min. 1 rok
• uživatelská znalost práce na PC (MS Office, systémy právních databází)
• profesionalita
• schopnost stanovit prioritu úkolů
• organizační, komunikační a prezentační schopnosti
• odolnost vůči zátěži a stresu

We offer

Nabízíme:
• výborné pracovní podmínky
• zajímavé osobní ohodnocení
• pružná pracovní doba
• výhodná poloha pracoviště
• zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Job Offer Type

Full-time Job


Date of publishing

October 17, 2017


Category:

Administration
Consulting
Law and Legislature
Top Management


Location:

Prague and surroundings


Start day

November 2017


Required language skills

Czech

Contact


Contact

Respond to job offer.

Contact company

Krajský úřad Středočeského kraje

×

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21, Praha 5
ČR