Description of the job offer

Místo výkonu práce: Praha 5
Platové zařazení: platová třída 11 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: Zabezpečení ucelené ekonomické činnosti na úseku Odboru dopravy. Zpracovávání ekonomických rozborů, statistických přehledů a analýz. Kontrola čerpání a hospodaření s finančními prostředky Odboru dopravy. Evidence čerpání kapitálových a běžných výdajů (investičních a neinvestičních výdajů) do jednotlivých akcí v rámci programů a podprogramů SFDI, MD a MF. Kontrola účetních dokladů, ověřování správnosti přijatých faktur. Spolupráce při tvorbě rozpočtu kraje v oblasti kapitoly doprava.


Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění: Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.


Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.


K přihlášce uchazeč připojí:
•strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
•výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
•ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 3. 11. 2017 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – ekonom DOP“.

Podrobné informace Vám poskytne Ing. Jarmila Jenčíková, MBA, vedoucí Odboru dopravy, tel.: 257 280 302, e-mail: jencikova@kr-s.cz.
Další informace na www.kr-stredocesky.cz, volná pracovní místa

We require

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
• znalost práce na PC (MS Office)
• zvláštní odborná způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu výhodou
• zkušenosti v oblasti účetnictví územních samosprávných celků výhodou
• zkušenosti s prací ve veřejné správě výhodou
• znalost práce IS GINIS výhodou
• organizační a komunikační schopnosti
• schopnost stanovit prioritu úkolů
• schopnost týmové spolupráce
• profesionalita, odpovědnost a spolehlivost

We offer

• výborné pracovní podmínky
• zajímavé osobní ohodnocení
• pružná pracovní doba
• výhodná poloha pracoviště
• zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Job Offer Type

Full-time Job


Date of publishing

October 17, 2017


Category:

Administration
Banking
Economy
Human recourses
Top Management


Location:

Prague and surroundings


Start day

November 2017


Required language skills

Czech

Contact


Contact

Respond to job offer.

Contact company

Krajský úřad Středočeského kraje

×

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21, Praha 5
ČR