Odborný referent pro oblast stavebního řízení

Description of the job offer

Místo výkonu práce: Praha 5
Práce je vhodná i pro absolventy
Platové zařazení: platová třída 11, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Pracovní poměr: na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou)
Datum nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: rozhodování o odvolání do rozhodnutí stavebních úřadů v působnosti Středočeského kraje, přezkoumání rozhodnutí stavebních úřadů měst a obcí kraje, řešení stížností na úseku stavebního zákona, provádění kontrol stavebních úřadů měst a obcí kraje, poskytování odborné a metodické pomoci obcím v oblasti stavebního práva.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění: Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.


Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.


K přihlášce uchazeč připojí:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení
o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 3. 11. 2017 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – odborný referent stavebního řízení“.

Další informace Vám poskytne JUDr. Lenka Poláčková, vedoucí oddělení stavebního řízení, tel.: 257 280 391, e-mail: polackova@kr-s.cz.

We require

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu stavebního, architektonického nebo právnického směru
• znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemkům nebo stavbě, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, vyhlášky č. 268/200 o technických požadavcích na stavby
• znalost práce na PC (MS Office)
• zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou
• praxe v oboru vítána
• schopnost rozhodovat a stanovit prioritu úkolů
• schopnost kvalitní, přesné a bezchybně odvedené práce v požadovaném termínu
• profesionalita, odpovědnost a spolehlivost
• časová flexibilita

We offer

Nabízíme:
• výborné pracovní podmínky
• zajímavé osobní ohodnocení
• pružná pracovní doba
• výhodná poloha pracoviště
• zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací

Job Offer Type

Full-time Job


Date of publishing

October 18, 2017


Category:

Administration
Civil Engineering


Location:

Prague and surroundings


Start day

November 2017


Required language skills

Czech

Contact


Contact

Respond to job offer.

Contact company

Krajský úřad Středočeského kraje

×

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21, Praha 5
ČR