Projektový a finanční manažer

Description of the job offer

Místo výkonu práce: Praha 5
Platové zařazení: platová třída 11 podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení (1. 12. 2017)


Charakteristika vykonávané práce: Průběžné vyhodnocování požadavků zainteresovaných stran, kraje, zřizovaných příspěvkových organizací kraje v návaznosti na dotační možnosti pomoci nebo podpory a zpracování jejich přehledů. Zajišťování komplexního zpracovávání projektů pomoci nebo podpory v souladu se stanovenými pravidly. Příprava a realizace projektů pomoci nebo podpory podle věcného, finančního, časového a právního rámce. Spolupráce a koordinace projektů s příslušnou příspěvkovou organizací. Spolupráce při nastavení smluvních podmínek pro dodavatele veřejných zakázek. Komunikace s poskytovatelem dotace.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění: Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.


Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště, a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

K přihlášce uchazeč připojí:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních


Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 6. 11. 2017 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – projektový a finanční manažer“.

Další informace Vám poskytne Ing. Petr Barák, MBA, vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů, tel.: 257 280 151, e-mail: barak@kr-s.cz.

We require

• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků výhodou
• znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
• praxe v oblasti přípravy a realizace projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů EU výhodou
• doložení realizovaných projektů výhodou
• znalost programu GINIS výhodou
• organizační a komunikační schopnosti
• schopnost týmové spolupráce
• schopnost vést dialog
• schopnost identifikace a analýzy problémů
• odpovědnost, spolehlivost, profesionalita
• odolnost vůči zátěži a stresu

We offer

• výborné pracovní podmínky
• zajímavé osobní ohodnocení
• pružná pracovní doba
• výhodná poloha pracoviště
• zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Job Offer Type

Full-time Job


Date of publishing

October 23, 2017


Category:

Administration
Economy
Consulting
Top Management


Location:

Prague and surroundings


Start day

December 2017


Required language skills

Czech

Contact


Contact

Taťjana Pokorná
personalista

Respond to job offer.

Contact company

Krajský úřad Středočeského kraje

×

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21, Praha 5
ČR