Odborný referent pro oblast ochrany ovzduší

Description of the job offer

Místo výkonu práce: Praha 5
Platové zařazení: platová třída 11 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Pracovní poměr: na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou)
Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: zajišťování činností státní správy a samosprávy na úseku ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a podle zákonač. 500/2004 Sb., správní řád, v působnosti Středočeského kraje, zajišťování stanovisek k územním plánům a regulačním plánům obcí, provádění činnosti nadřízenéhoa odvolacího orgánu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zajišťování metodické
a koordinační činností při výkonu státní správy na úseku ochrany ovzduší, přípravaa zpracování plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků, analýz a obdobných krajských metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.


Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

K přihlášce uchazeč připojí:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních


Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 10. 11. 2017 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – odborný referent pro oblast ochrany ovzduší“.


Další informace Vám poskytne: Ing. Jitka Doležalová, tel. 257 280 927, e-mail:
dolezalovaj@kr-s.cz.

We require

•vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu znalost legislativy vztahujícím se k uvedené problematice (zákona č. 201/2012 Sb.,o ochraně ovzduší, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 183/2006 Sb.,
o zemním plánování a stavebním řádu, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákonač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) a dalších souvisejících zákonů
• znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
• zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti v ochraně ovzduší výhodou
• praxe na úseku ochrany ovzduší vítána
• schopnost přesné, kvalitní a bezchybně odvedené práce v požadovaném termínu
• organizační a komunikační schopnosti
• ochota přijímat nové pracovní úkoly
• profesionalita, zodpovědnost a spolehlivost
• flexibilita

We offer

• výborné pracovní podmínky
• zajímavé osobní ohodnocení
• pružná pracovní doba
• výhodná poloha pracoviště
• zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Job Offer Type

Full-time Job


Date of publishing

November 6, 2017


Category:

Administration
Agriculture


Location:

Central Region


Start day

December 2017


Required language skills

Czech

Contact


Contact

Taťjana Pokorná
personalista

Respond to job offer.

Contact company

Krajský úřad Středočeského kraje

×

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21, Praha 5
ČR