analytik/analytička Kybernetického operačního centra (KOC) odboru kancelář ředitele

Description of the job offer

Jihomoravský kraj - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo analytika/analytičky Kybernetického operačního centra (KOC)
odboru kancelář ředitele, s místem výkonu práce Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82 Brno.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 17. prosince 2017. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání,
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.

Všechny požadavky a předpoklady musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Kontaktní pracovník – Bc. Aleš Staněk, vedoucí Kybernetického operačního centra odboru kancelář ředitele, tel. 54165 8903.

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 12.

Termín nástupu: dle dohody

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek nemusí být ověřováno)
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Charakteristika pracovního místa: analytik/analytička monitoruje bezpečnostní události a incidenty, zakládá tickety o vzniku bezpečnostních událostí a incidentů, monitoruje nové zranitelnosti a trendy v kybernetických útocích, poskytuje odbornou pomoc při obnově napadených systémů, komunikuje s uživateli a správci IT systémů při řešení bezpečnostních událostí a incidentů, vyhledává nová zranitelná místa v IT systémech a navrhuje jejich zabezpečení, analyzuje bezpečnostní logy ze stávajících a nových zařízení, provádí penetrační testování IT systémů a ověřuje funkčnost bezpečnostních technologií, testuje schopnost obnovy systému po havárii nebo způsobené kybernetickým útokem, navrhuje a optimalizuje umístění bezpečnostních technologií a jejich rozvoj, testuje zranitelnost zařízení, řídí a kontroluje patch management, posuzuje projekty z hlediska bezpečnostních zranitelností, vydává bezpečnostní doporučení, vede znalostní databázi o bezpečnostních problémech a jejich řešení, provádí základní statickou a dynamickou analýzu nebezpečnosti malware, provádí sběr podkladů pro provádění forenzních analýz bezpečnostních incidentů, dohlíží na nasazené bezpečnostní nástroje a spolupracuje na provozu bezpečnostních technologií, administruje a aktualizuje firmware a SW, patche, signatury. Zálohuje a obnovuje bezpečnostní technologie, zajišťuje a eviduje jejich servis a provozní údržbu, vede provozní, technickou a bezpečnostní dokumen
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

We require

Předpoklady a požadavky:
- dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu
- studijní obor: nejlépe studijní obory zaměřené na oblast informatiky a komunikačních a informačních technologií
- znalosti oboru: praktická znalost HW, SW a základních OS, praktické zkušenosti s LAN a WAN sítěmi, znalost bezpečnosti počítačových systémů a sítí, znalost nástrojů a technologií kybernetické bezpečnosti, znalosti v oblasti detekce a analýzy kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů
- jazykové znalosti: dobrá znalost odborné AJ technického směru (porozumění psanému textu)
- další požadované dovednosti:
• dobré znalosti z oblasti kybernetické bezpečnosti
• analytické myšlení
• schopnost řešit problémy, systémový přístup k řešené oblasti
• schopnost pracovat v týmu
• dobré komunikační (slovem i písmem)
a organizační schopnosti
• znalost principů prezentace, komunikace, vyjednávání a přesvědčování
• znalost MS Office (Excel, PowerPoint, Word)
• ochota se dále vzdělávat v oblasti kybernetické bezpečnosti, schopnost aplikace získaných vědomostí
• schopnost vysokého pracovního nasazení
a odolnost vůči stresu
• pečlivost, přesnost, zodpovědnost
• schopnost koncepční práce
• proaktivní spolupráce
• vítáno řidičské oprávnění skupiny B

We offer

Nabízíme: stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou, pět týdnů dovolené, sick days, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card, zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení, firemní mateřskou školku, jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání, stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Job Offer Type

Full-time Job


Level

graduate


Position

analytic


Date of publishing

December 5, 2017


Category:

Information technologies


Location:

South Moravian Region


Start day

September 2017


Required language skills

English

Contact


Contact

Martina Kučerová
personalistka

Respond to job offer.

Contact company

Jihomoravský kraj (Krajský úřad)

×

Jihomoravský kraj (Krajský úřad)

Žerotínovo nám. 449/3
60182, Brno
Česká republika