vedoucí/vedoucího oddělení datové a informační podpory odboru informatiky

Description of the job offer

Vedoucí oddělení datové a informační podpory odboru informatiky zastřešuje činnost oddělení, které se zabývá zejména podporou programových řešení v rámci Krajského úřadu Jihomoravského kraje (ekonomický systém, spisová služba, personalistika, GIS, tvorba certifikátů, tisková řešení, ...) a dále i správou webových připojení k centrálně provozovaným agendám (CzechPoint, dotační systémy Benefit,..). V rámci oddělení jsou zajišťovány úkoly i v oblasti webové prezentace dat, správy databází, technické podpory uživatelů (včetně správy HW) i audiotechniky v zasedacích místnostech úřadu. Podílí se na realizaci projektu „Krajské služby eGovernmentu v Jihomoravském kraji“ a odpovídá za realizaci jeho částí spadající do působnosti oddělení.

We require

Předpoklady a požadavky:
- dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- studijní obor: nejlépe studijní obory zaměřené na oblast informatiky a komunikačních a informačních technologií
- znalosti oboru: operační systém MS Windows, HW a SW pro provoz sítě, bezpečnost dat, komunikační prostředí datových sítí, MS Exchange, tvorba a správa rozsáhlých databází
- jazykové znalosti vítány
- další požadované dovednosti:
• pokročilé ovládání PC – instalace OS a SW pro uživatele,
instalace HW, správa sítě, tvorba složitých databází,
instalace mobilních zařízení
• praxe na místě vedoucího zaměstnance výhodou
• schopnost řídící a koncepční práce
• schopnost pracovat v týmu a tým vést a motivovat
• tvůrčí a analytické myšlení
• dobré komunikační a organizační schopnosti
• schopnost vysokého pracovního nasazení
• odolnost vůči stresu
• schopnost řešit problémy, zodpovědnost
• ochota se dále vzdělávat a v praxi znalosti aplikovat
• pečlivost, přesnost, preciznost
• schopnost koncepční práce

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 17. prosince 2017. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání,
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.

Všechny požadavky a předpoklady musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Kontaktní pracovník – Ing. Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky, telefon 54165 8841.
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 12.

Termín nástupu: co nejdříve – dle dohody
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek nemusí být ověřováno)
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
• osvědčení podle § 4 odst. 1 (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Upozornění pro uchazeče: Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

We offer

5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card, zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení, firemní mateřskou školku, jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání, zdravotní cvičení pro zaměstnance v budově úřadu, pružnou pracovní dobu. Nabízíme stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, příjemný pracovní kolektiv, zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou.

Job Offer Type

Full-time Job


Date of publishing

December 11, 2017


Category:

Information technologies


Location:

South Moravian Region


Start day

January 2018


Contact


Contact

Martina Kučerová
personalistka

Respond to job offer.

Contact company

Jihomoravský kraj (Krajský úřad)

×

Jihomoravský kraj (Krajský úřad)

Žerotínovo nám. 449/3
60182, Brno
Česká republika