analytik/analytička informační a komunikační techniky oddělení datové a informační podpory odboru informatiky

Description of the job offer

Analytik/analytička samostatně vykonává systémovou činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky, podílí se na řešení aplikačních a bezpečnostních incidentů, zabezpečuje chod výpočetní techniky v přidělené oblasti, analyzuje a zpracovává požadavky uživatelů, navrhuje změny a podílí se na realizaci záměrů odboru informatiky.

We require

Předpoklady a požadavky:
- dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu
- studijní obor: nejlépe studijní obory technického charakteru zaměřené na oblast informatiky a komunikačních a informačních technologií
- znalosti oboru: operační systém MS Windows, HW a SW pro provoz sítě, aplikační programy, komunikační prostředí datových sítí, instalace a uživatelské nastavení MS Office, mobilní komunikace, znalost IS ve veřejné správě (ekonomické, kancelářské, portálová řešení – není podmínkou),
- další požadované dovednosti:
• schopnost pracovat v týmu
• tvůrčí a analytické myšlení
• dobré komunikační a organizační schopnosti
• schopnost vysokého pracovního nasazení a odolnost vůči stresu
• schopnost řešit problémy, zodpovědnost
• slušné chování a vystupování
• ochota se dále vzdělávat, schopnost aplikace získaných vědomostí
• pečlivost, přesnost, preciznost, schopnost koncepční práce

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 2. ledna 2018. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání,
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Kontaktní pracovník – Ing. Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky, telefon 54165 1221.

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11.

Termín nástupu: co nejdříve – dle dohody

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis. K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek nemusí být ověřováno)
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

We offer

Nabízíme: stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou, možnost osobního příplatku k tarifnímu platu, pět týdnů dovolené, sick days, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Ticket Benefit Card, zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení, firemní mateřskou školku, jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Job Offer Type

Full-time Job


Date of publishing

December 18, 2017


Category:

Information technologies


Location:

South Moravian Region


Start day

February 2018


Contact


Contact

Martina Kučerová
personalistka

Respond to job offer.

Contact company

Jihomoravský kraj (Krajský úřad)

×

Jihomoravský kraj (Krajský úřad)

Žerotínovo nám. 449/3
60182, Brno
Česká republika