Zásady ochrany osobních údajů

1 Správce osobních údajů 

1.1 Správce osobních údajů IAESTE Czech Republic, IČ 00540293 se sídlem Zikova 1903/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze L 63 vedená (dále jen „​správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. 

1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „​nařízení GDPR​“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny. 

1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese ​https://ikariera.cz​ a http://onlineveletrh.easyvirtualfair.com/ (dále jen „​internetové stránky​“). 

1.4 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu. 

1.5 Registrací pro jakoukoli událost, včetně kliknutí na tlačítko „Přijmout“ na registrační stránce nebo na našem webu, nebo přístupem nebo používáním Služby nebo našeho webu, přijímáte a souhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, včetně veškerých změn, které mohou být čas od času zveřejněny na našem webu.

Pokud máte námitky proti některému z těchto postupů nebo podmínek, neměli byste se účastnit žádné události ani používat Službu nebo náš web.

2 Zpracovávané údaje 

2.1 Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

2.1.1. Účel zpracování: Plnění smluvních vztahů, možnost přehledu chování na internetové stránce. Kategorie osobních údajů: Identifikační́ údaje osoby. Doba uchování: po dobu dvou let od poslední́ zobrazení internetové stránky

2.1.1. Účel zpracování: Zasílaní́ obchodních nabídek a novinek obchodních partnerů, komunikace náborových nabídek obchodních partnerů Kategorie osobních údajů: kontaktní́ údaje osoby Doba uchování: po dobu dvou let od poslední́ registrace na internetové stránce 

2.1.1. Účel zpracování: Sdílení statistik a dat v rámci obchodních sdílení partnerům internetové stránky Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje uživatele Doba uchování: po dobu dvou let od poslední́ registrace na internetové stránce 

2.2 Jednotlivými účely zpracování se míní následující: 

2.2.1 Plnění smluvních vztahů znamená́: vztah mezi IAESTE Czech Republic a obchodní korporace a sdílení doby chování návštěvníka a uživatele na internetové stránce, na základě̌ uzavřené́ smlouvy mezi IAESTE Czech Republic a obchodní korporace, na základě̌ přihlášení a prohlížený internetové stránky 

2.2.2 Přehledu chování na internetové stránce znamená: přehled návštěvníka v rámci chování na internetové stránce. 

2.2.3 Zasílaní́ obchodních nabídek a novinek obchodních partnerů znamená́: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické́ pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru; 

2.2.4 Komunikace náborových nabídek obchodních partnerů znamená: sdílení kontaktních údajů, a remarketingových nástrojů obchodním partnerům. Sdílení pracovních nabídek;

2.2.5 statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet návštěvníkům a uživatelům relevantní obsah; Data sbíráme také za účelem kvalitnější komunikace obchodních partnerů s cílovou skupinou. 

2.2.6 zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na jiných marketingových kanálech správce internetové stránky či jejími obchodními partnery na základě statisticky zjištěných preferencí uživatele; 

2.2.7 oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí registrační doby uživatele a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely 

zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti registrovaných uživatelů), ​přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím uživatelům), předávání osobních údajů v rámci obchodních korporací za účelem zkvalitnění služeb, ​oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný; 

2.2.8 plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně. 

2.3 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinnosti, to minimálně po dobu registrace na internetovou stránku, provedení zájmu o pracovní pozici, čtení článků  apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy. 

2.4 Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek. 

3 Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu 

 1. Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů: 
 2. Když se účastníte události nebo používáte Službu nebo náš web, poskytujete nám své osobní údaje.  Když se „zaregistrujete“ na událost nebo si u nás vytvoříte účet, poskytnete nám informace o vás. Minimálně to zahrnuje vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a heslo. Jedná se o informace, které lze s vámi jednoznačně identifikovat nebo poskytnout přístup k vašemu účtu. Můžete nám také poskytnout další osobně identifikovatelné informace prostřednictvím vaší účasti na události nebo používání Služby nebo našich webových stránek, jako jsou informace nebo komentáře, které můžete poskytnout nebo učinit během nebo po události nebo komentáře, které můžete zanechat ve veřejných prostorách našeho webové stránky nebo vaše komunikace s námi.
 3. Souhlasíte se sdílením vašich osobních údajů se zákazníkem. Náš zákazník o vás může shromažďovat osobní údaje a může nám poskytnout vaše osobní údaje. To může zahrnovat vaše jméno, adresu nebo telefonní číslo. Souhlasíte se sdílením těchto informací naším zákazníkem s námi a naším potvrzením a s využitím těchto zásad ochrany osobních údajů s používáním vašich informací.

3.1.3 zasílání obchodních sdělení obchodních korporací spolupracující na projektu se Správcem. 

 1. zobrazovaní́ reklam 

3.2 Vaše osobní identifikační údaje nesdílíme ani neprodáváme, s výjimkou velmi konkrétních účelů. Mezi tyto účely patří:

 • Poskytovat nebo spravovat naši Službu nebo webovou stránku našemu zákazníkovi nebo vám a dalším uživatelům naší Služby nebo webové stránky
 • Spolupracovat s poskytovateli služeb třetích stran v souvislosti s naší službou nebo webem, jako jsou naši poskytovatelé cloudových serverů, poskytovatelé obsahu, zpracovatelé plateb nebo správci pošty / e-mailu
 • Komunikovat s vámi
 • Uvádět na trh naši Službu nebo web
 • Nabízet nebo poskytovat služby společně s jinými společnostmi nebo organizacemi nebo usnadnit používání jejich služeb
 • Reagovat na právní žádosti, mimo jiné na základě předvolání k soudu, soudních příkazů nebo jiných žádostí (včetně trestních a občanských věcí), pokud máme v dobré víře přesvědčení, že odpověď vyžaduje zákon, spolupracovat s donucovacími orgány nebo jinými vládními orgány, nebo jinak v souladu s platnými zákony
 • Za účelem prosazení našich podmínek účasti nebo zákonných práv, která můžeme mít
 • Abychom usnadnili prodej nebo změnu kontroly nad naším obchodem nebo naší Službou nebo webovou stránkou
 • Abychom splnili vaše požadavky nebo jinak s vaším souhlasem

4 Práva subjektu údajů 

4.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o: 

4.1.1 právo na přístup k osobním údajům​, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace; 

4.1.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování; 

4.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy; 

4.1.4 právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů; 

4.1.5 právo na přenositelnost údajů​, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz čl. 20 GDPR; 

4.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami; 

 1. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat​, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 2. Máte právo požadovat, abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům, opravili nebo opravili vaše osobní údaje, vymazali vaše osobní údaje nebo omezili zpracování vašich osobních údajů, včetně jeho poskytování třetím stranám. Máte také právo vznést námitku proti zpracování, přenositelnosti údajů a podat stížnost u příslušného dozorového úřadu ve vaší zemi, pokud existuje. Výše uvedená práva mohou podléhat určitým omezením podle platných zákonů.

5 Cookies 

5.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. 

5.2 Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies: 

5.2.1 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. 

5.2.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám. 

5.3 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. 

5.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly. 

5.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médii a, inzerce a analýz. Také sdílíme s obchodními korporacemi spolupracující na internetové stránce Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb: 

5.5.1 Google 

5.5.2 Goolge Tag Manager 

5.5.3 Google Analytics 

5.5.4 Goolge Adwords 

5.5.5 Seznam 

5.5.7 Facebook 

5.5.8 Instagram

5.5.9 LinkedIn 

5.6 Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; taktéž tyto informace získávají obchodní korporace, kteří spolupracují se Správcem internetové stránky. Nepředáváme jim však vaše kontaktní údaje v rámci sdílení statistik. 

6 Předávání do třetích zemí 

6.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. 

7 Informace a otázky 

7.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat prostřednictvím e-mailu na gdpr@iaeste.cz

8 Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním zprávy z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte a zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.